نوامبر 21, 2018
ساختار ساز ويلن

آشنایی با ساختار ساز ويلن

ساختار ساز: ويلن سازی زهی – آرشه ای است و پایه ی هر ارکستر بزرگ محسوب می شوند و دیر زمانی است که در ایران شناخته […]